# Tumačenje testa samostalnosti

# Uputstvo za tumačenje

Radi lakše preglednosti, određene blokove teksta sam obojio različitim bojama. Tumačenje boja se nalazi ispod:

Ovo je citat teksta iz uputstva za primenu testa samostalnosti. Uz sve citate je uglavnom navedena strana sa koje je citat preuzet.

Prolazak kriterijuma iz perspektive preduzetnika

Ovo je skup tačaka pod kojima se kriterijum prolazi.

Poreska uprava ovo drugačije definiše i kaže da kriterijum nije ispunjen.

Sve napisano kurzivnim pismom u okviru ovog bloka teksta je citat.

Upozorenje

Ovo upozorenje treba uzeti u obzir jer utiče na to da se kriterijum padne (iz ugla preduzetnika).

Sve napisano kurzivnim pismom u okviru ovog bloka teksta je citat.

Neprolazak kriterijuma is perspektive preduzetnika

Ovo je skup tačaka pod kojima se kriterijum pada.

Poreska uprava ovo drugačije definiše i kaže da je kriterijum ispunjen.

Sve napisano kurzivnim pismom u okviru ovog bloka teksta je citat.

# Kriterijum 1* - Radno vreme

Ovaj kriterijum se sastoji iz dva dela. Padanjem jednog dela se pada ceo kriterijum.

Definicija kriterijuma

 1. Nalogodavac ili povezano lice sa nalogodavcem određuje radno vreme preduzetniku ili preduzetniku paušalcu ili

 2. su odmor i odsustva preduzetnika ili preduzetnika paušalca zavisni od odluke nalogodavca ili povezanog lica s nalogodavcem i naknada preduzetniku ili preduzetniku paušalcu se ne umanjuje srazmerno vremenu provedenom na odmoru (strana 27.)

# Šta mi očekujemo da ovo znači?

 1. Ne padam ako sam sebi određujem radno vreme za posao, jer kao preduzetnik mogu da radim kad hoću i koliko hoću. Na kraju fakturišem samo broj sati za uslugu.
 2. Ne padam ako mi nisu plaćeni odmor i bolovanje.

# Kako država tumači prvi deo pitanja?

Preduzetnik pada ovo pitanje ukoliko...

Ugovor o radu ne sadrži krajnji rezultat (projekat, uslugu i sl) koju je zaposleni dužan da isporuči u određenom roku, već je zaposleni na raspolaganju poslodavcu za vreme radnog vremena da obavlja zadatke koje mu poslodavac zada, odnosno, zaposleni ostvaruje svoju zaradu za svoju raspoloživost poslodavcu u određenom vremenskom periodu bez obzira na konkretan rezultat. (strana 27.)

Ovo znači da svako ko učestvuje u otvorenom projektu, kakva je većina projekata u ITu, a pogotovo u AGILE okruženju, pada ovo pitanje. Ovim se sprečava i rad na inovacijama, jer su one same po sebi rešavanje problema u hodu.

Ako ste vi, kao stručnjak iz svoje oblasti, angažovani na projektu da rešite određeni problem, ne znate koliko će rad trajati i to nije definisano ugovorom - vi padate ovaj deo pitanja. Ovo je jedan od pokazatelja da oni koji su sastavljali ovaj kriterijum nisu ozbiljno radili u ITu niti razumeju kako on funkcioniše.

Napomena za prekovremeni rad

Ukoliko ugovor o angažovanju sadrži, ili je sam odnos Preduzetnika i Nalogodavca uređen na način da Nalogodavac na svoj odnos sa Preduzetnikom primenjuje odredbe zakona o prekovremenom radu, poreski inspektor takve činjenice ceni na štetu Nalogodavca i Preduzetnika.

Preduzetnik prolazi ovu tačku ukoliko...

...rad od svega nekoliko (npr. tri ili pet) časova mesečno u nepravilnim intervalima za jednog Nalogodavca može ići u prilog činjenici da Nalogodavac nije odredio zaposlenom radno vreme. (strana 28).

# Šta inspektori proveravaju za prvi deo pitanja?

 1. Uvid u alate Preduzetnika, što obuhvata pregled svega u računaru, kao i pregled email prepiske radi utvrđivanja postojanja dogovora prema kojem je Preduzetnik dužan da bude na raspolaganju Nalogodavcu.
 2. Uvid u izveštaje preduzetnika, radi traženja veza između obavljenih usluga i vremena provedenom na njihovoj izradi. Traže veze kao što je Preduzetnik izveštava Nalogodavca da je u radnoj nedelji od pet radnih dana i ukupno 40 sati pružio tačno određene usluge, gde bi poreski inspektor analizirao između ostalog i strukturu i intervale radnih sati (strana 29)
 3. Ukoliko preduzetnik svoje angažovanje naplaćuje po radnom satu, poreski inspektor će izvršiti uvid u izdate fakture preduzetnika i prateće specifikacije radnih sati, na osnovu kojih se može utvrditi da li postoji osnov da se tvrdi da je kriterijum 1 ispunjen (broj radnih sati u nedelji ili mesecu u manjoj ili većoj meri odgovara broju radnih sati zaposlenog lica ili se struktura i intervali radnih sati svakog meseca/nedelje ponavljaju (strana 29). Ovo otprilike znači da ako radite uopšte na bilo kojem dužem projektu, da padate ovaj deo pitanja.
 4. Analiza boravka o pristupu poslovnom prostoru Nalogodavca. Ovo je jedini deo koji se konkretno odnosi na fiktivno zaposlene, zbog kojih je i donet ovaj zakon.
 5. Zahtevom za dostavljanjem informacija u skladu sa članom 45 ZPPPA
 6. Na svaki drugi način koji poreski inspektor smatra svrsishodnim u skladu sa pozitivno pravnim propisima Republike Srbije.

U suštini, svako ko radi redovno na dužim projektima od nekoliko meseci pada ovo pitanje!

# Kako država tumači prvi deo pitanja?

Preduzetnik pada ovaj deo pitanja ukoliko se utvrdi:

 1. Da u ugovoru postoje odredbe o godišnjem odmoru
 2. Ukoliko je obaveza Preduzetnika da od Nalogodavca traži odobrenje za odmor/odsustvo (strana 30)

# Šta inspektori proveravaju za drugi deo pitanja?

 1. Uvid u alate Preduzetnika
 2. Pregledom dokumentcije i evidencija kadrovske službe Nalogodavca
 3. Pregledom izdatih faktura i pratećih specifikacija
 4. Zahtevom za dostavljanjem informacija u skladu sa članom 45 ZPPPA
 5. Na svaki drugi način koji poreski inspektor smatra svrsishodnim u skladu sa pozitivno pravnim propisima Republike Srbije.

# Kriterijum 2 - Prostorije

Definicija kriterijuma

Preduzetnik ili preduzetnik paušalac uobičajeno koristi prostorije koje obezbedi ili obavlja poslove u mestu koje odredi nalogodavac ili povezano lice s nalogodavcem za potrebe obavljanja poslova koji su mu povereni.

Preduzetnik pada ovo pitanje ukoliko...

 1. Obavlja posao u prostorijama nalogodavca
 2. Ukoliko Nalogodavac određuje radno mesto preduzetniku
 3. Ukoliko se adrese poslovnih prostorija poklapaju
 4. Ukoliko preduzetnik nema dokaz o vlasništvu ili ugovor o zakupu poslovnih prostorija
 5. Ukoliko Nalogodavac plaća poslovni prostor
 6. Ukoliko Preduzetnik prenosi troškove zakupa poslovnog prostora na Nalogodavca
 7. Ukoliko Preduzetnik nema poslovni prostor u kom može nezavisno da obavlja posao za Nalogodavca
 8. Ukoliko Nalogodavac ima uticaja na biranje poslovnog prostora preduzetnika

Ne smatra se da se ovo pitanje pada ukoliko...

...činjenica da Preduzetnik posećuje Nalogodavca kako bi mu npr. podnosio izveštaje ili dogovarao dalje poslove, pri čemu ne koristi prostorije Nalogodavca za rad, ne može se tumačiti kao da preduzetnik uobičajeno koristi prostorije Nalogodavca za potrebe obavljanja poslova koji su mu povereni (strana 32.)

# Šta inspektori proveravaju?

 1. Ugovor o angažovanju gde se traži da li je definisano gde se vrši posao
 2. Pregledom ugovora o zakupu/vlasništvu prostorija
 3. Račune i troškove Nalogodavca
 4. Uvidom u poslovne prostorije radi utvrđivanja srazmere prostora sa brojem zaposlenih
 5. Pregledom evidencije o pristupu poslovnim prostorijama Nalogodavca
 6. Pregledom faktura Preduzetnika radi utvrđivanja da li Preduzetnik nalogodavcu fakturiše troškove prostora
 7. Analizom komunikacije između Preduzetnika i Nalogodavca kako bi se ustanovilo da li Preduzetnik dobija naloge da obavlja rad na tačno utvrđenom mestu
 8. Zahtevom za dostavljanjem informacija u skladu sa članom 45 ZPPPA
 9. Na svaki drugi način koji poreski inspektor smatra svrsishodnim u skladu sa pozitivno pravnim propisima Republike Srbije.

# Kriterijum 3 - Stručno osposobljavanje

Definicija kriterijuma

Nalogodavac ili povezano lice s nalogodavcem vrši ili organizuje stručno osposobljavanje ili usavršavanje preduzetnika ili preduzetnika paušalca

Preduzetnik pada ovo pitanje ukoliko...

...Nalogodavac organizuje (odnosno određuje vrstu i druge elemente osposobljavanja ili usavršavanja i/ili snosi trošak takvog osposobljavanja/usavršavanja) ili vrši usavršavanje ili stručno osposobljavanje Preduzetnika, ta činjenica ukazuje na nesamostalnost Preduzetnika. (Strana 33.)

Uslovi za prolazak ovog kriterijuma

...samostalnost angažovanog lica se, između ostalog ogleda u njegovoj sposobnosti da uspešno izvrši zadatak za koji je angažovan bez ulaganja dodatnih sredstava nalogodavca za usavršavanje, odnosno osposobljavanje tog lica za izvršenja ugovorenog posla. (Strana 33.)

Nezavisno angažovano lice samostalno i slobodno odlučuje o veštinama, odnosno sposobnostima za koje mu je potrebno dodatno obrazovanje.

Ukoliko je preduzetnik učestvovao u obuci namenjenoj nekom specifičnom pitanju koje je neophodno radi obavljanja zadatka za koje Preduzetnik angažovan (primera radi, obuka o proizvodu Nalogodavca za koje je Preduzetnik angažovan da prodaje i sl.), u tom slučaju takva činjenica može da utiče na ocenu poreskog inspektora da kriterijum 3 nije uspunjen. (Strana 33)

# Šta inspektori proveravaju?

 1. Pregledom ugovora se proveravaju sve klauzule vezane za stručno obrazovanje
 2. Pregledom računa troškova/obaveza u poslovnim knjigama Nalogodavca i pratećim dokumentacijama
 3. Pregledom faktura preduzetnika
 4. Ukoliko je preduzetnik prisustvoao obukama, inspektor vrši uvid u sadržinu i svrhu obuka radi utvrđivanja da li se obuka može smatrati specifičnom obukom koja ne ugrožava samostalnost Preduzetnika (analizom sadržine obuka, pratećeg materijala, javno dostupnih podataka) (Strana 34.)
 5. Analizom komunikacije između Preduzetnika i Nalogodavca
 6. Zahtevom za dostavljanjem informacija u skladu sa članom 45 ZPPPA
 7. Na svaki drugi način koji poreski inspektor smatra svrsishodnim u skladu sa pozitivno pravnim propisima Republike Srbije.

# Kriterijum 4* - Način angažovanja

Ovaj kriterijum se sastoji iz dva dela. Padanjem jednog dela se pada ceo kriterijum.

Definicija kriterijuma

 1. Nalogodavac je angažovao preduzetnika ili preduzetnika paušalca nakon oglašavanja u sredstvima informisanja za potrebe angažovanja fizičkih lica ili

 2. angažujući treće lice koje se uobičajeno bavi pronalaženjem lica podobnih za radno angažovanje, a čija je usluga rezultirala angažovanjem tog preduzetnika ili preduzetnika paušalca. (Strana 34.)

# Šta mi očekujemo da ovo znači?

 1. Ne padam ako se za potrebe posla/projekta nisam prijavio preko oglasa za zapošljavanje fizičkih lica
 2. Padam ako me je za posao angažovao neki HR/regruter

# Kako država tumači prvi deo pitanja?

Ako je na sajtovima za angažovanje fizičkih lica, kao i na sajtu Nalogodavca, postojao oglas za angažovanje fizičkog lica, onda je Preduzetnik pao ovaj test. Čak i ako ne postoji povezanost oglasa za fizička lica i angažovanja preduzetnika za sličan posao, država će ovo protumačiti kao da je preduzetnik ovo pitanje pao.

Ne smatra se da se ovo pitanje pada ukoliko...

...prilikom angažovanja eksternog dobavljača, zahtev za ponuđače je pre svega usmeren na rezultat koji je potrebno isporučiti i sposobnosti eksternog dobavljača da zahtevani rezultat isporuči. Shodno tome, nalogodavcu nije od značaja da li će mu zadatak izvršiti pravno lice, preduzetnik ili fizičko lice, već mu je od značaja da li takav eksterni dobavljač ima kapacitete da isporuči rezultat na način koji je potreban nalogodavcu. (Strane 33. i 34.)

Samo u ovoj definiciji se vidi postpuni raskorak onih koji su pisali ovo obrazloženje sa nepoznavanjem toga kako funkcioniše IT i programiranje. Programeri ne isporučuju cigle i poluproizvode za dalju proizvodnju, već isporučuju umni rad.

Preduzetnik pada ovo pitanje ukoliko...

...na samostalnost ukazuje sadržina takvih oglasa - prilikom oglašavanja potrebe za angažovanjem fizičkih lica, navode se odlike koje bi to lice trebalo da ima (stepen obrazovanja, radno iskustvo, poznavanje jezika i sl.) kao i opis poslova koje će takvo lice raditi (što odgovara prirodi naziva i opisa poslova koji zaposleni treba da obavlja, u smislu Zakona o radu) (Strana 35.)

Ovo je još jedno očigledno nepoznavanje IT-a i programiranja. Da bi neko mogao da obavi svoje poslove, potrebno je da se uklopi u traženi projekat. Za razliku od regularnih poslova, neophodno je navesti u kojim tehnologijama se radi, u kojim programskim jezicima je potrebno isporučiti krajnji rezultat itd. To nije moguće korišćenjem zidarsko/molerske logike da je potrebno samo isporučiti krajnji rezultat. Ako neko zahteva plugin u Wordpress-u, ne može mu se samo isporučiti modul u C++ koji se ni po kom kriterijumu ne uklapa u projekat. Ovo je jedan od razloga zašto je bilo neophodno da IT zajednica učestvuje u sastavljanju ovih pitanja i pravilnika. Dokle će se nestručni ljudi pitati za poslove o kojima ne znaju ništa?!?

# Kako država tumači drugi deo pitanja?

Ako vas angažuje regruter ili HR, po pravilu to nije način na koji se angažuju samostalni preduzetnici. Međutim, HR stručnjaci mogu proceniti kvalifikacije samostalnih preduzetnika, jer im je to u opisu profesije.

Preduzetnik pada ovo pitanje ukoliko...

...Nalogodavac angažuje treća lica koja se uobičajeno bave pronalaženjem lica podobnih za radno angažovanje, a što rezultira angažovanjem Preduzetnika, to utiče na ocenu nesamostalnosti odnosa Preduzetnika i Nalogodavca i ispunjenost ovog kriterijuma. (Strana 35.)

# Šta inspektori proveravaju?

 1. Analiziraju oglase i uobičajene prakse Nalogodavca vezane za pronalaženje lica koja su podobna za angažovanje
 2. Pregledom računa i troškova Nalogodavca vezanim za oglase za posao ili za angažovanje HR lica i agencija
 3. Analizom komunikacije između Preduzetnika i Nalogodavca
 4. Zahtevom za dostavljanjem informacija u skladu sa članom 45 ZPPPA
 5. Na svaki drugi način koji poreski inspektor smatra svrsishodnim u skladu sa pozitivno pravnim propisima Republike Srbije.

# Kriterijum 5* - Oprema i procesi rada

Ovaj kriterijum se sastoji iz dva dela. Padanjem jednog dela se pada ceo kriterijum.

Definicija kriterijuma

 1. Nalogodavac ili povezano lice sa nalogodavcem obezbeđuje sopstveni osnovni alat, opremu ili druga osnovna materijalna ili nematerijalna sredstva potrebna za redovan rad preduzetnika ili preduzetnika paušalca ili finansira njihovu nabavku, osim specijalizovanih alata, opreme i drugih specijalizovanih materijalnih ili nematerijalnih sredstava koji mogu biti neophodni u cilju izvršavanja specifičnog posla ili naloga ili

 2. Nalogodavac ili povezano lice s nalogodavcem uobičajeno rukovodi procesom rada preduzetnika ili preduzetnika paušalca, osim takvog rukovođenja koje podrazumeva davanje osnovnog naloga u vezi sa naručenim poslom i razumnu kontrolu rezultata rada ili nadzor nalogodavca, kao dobrog privrednika, nad obavljanjem posla koji je poručio. (Strana 36.)

Kao navedeni primeri su dati poslovi iz građevinske industrije 🙄 koje neću navoditi, ali daju uvid u to da oni koji su pisali tumačenje sigurno nisu iz IT-a. Da li to građevinci u državnim službama kroje sudbinu ITu?

# Prvi deo pitanja - Obezbeđivanje sredstava za rad

Pretpostavlja se da je preduzetnik samostalan ako:

Nezavisno angažovano lice po pravilu poseduje sredstva, odnosno ulaže u sredstva, potrebna za obavljanje delatnosti kojom se bavi - kancelarijski materijal, nameštaj, tehnička oprema i sva druga materijalna i nematerijalna sredstva bez kojih Preduzetnik ne bi mogao redovno da obavlja svoju delatnost. (Strana 36.)

Ukoliko je Nalogodavac preduzetniku obezbedio specijalizovane alate, opreme ili druga materijalna ili nematerijalna sredstva neophodna za izvršavanje specifičnog posla ili naloga, dok preduzetnik poseduje druge alate/opremu/sredstva koja mu omogućavaju obavljanje delatnosti uopšte, ceniće se da u tom slučaju Preduzetnikova samostalnost nije ugrođena, te ovaj kriterijum neće biti ispunjen. (Strana 37.)

Preduslov za specijalne alate/opremu

Preduslov da bi se određeni alat/oprema/sredstva smatrao specifičnim za potrebe obavljanja određene aktivnosti za Nalogodavca je da Preduzetnik poseduje sopstvene alate/sredstva/opremu koji mu omogućavaju obavljanje delatnosti i nakon prestana ugovora sa Nalogodavcem, odnosno, da je mogao da obavlja delatnost i pre zaključenja ugovora o angažovanju sa Nalogodavcem. (Strana 37.)

Preduzetnik pada ovo pitanje ukoliko...

 1. Ukoliko nalogodavac obezbeđuje osnovni alat, opremu ili druga materijalna ili nematerijalna sredstva Preduzetniku.
 2. Ukoliko nalogodavac finansira nabavku osnovnog alata, opremu ili druga osnovna materijalna ili nematerijalna redstva Preduzetnika.

# Šta inspektori proveravaju za prvi deo pitanja?

 1. Koju opremu, alatke i druga materijalna i nematerijalna sredstva Preduzetnik koristi za obavljanje svoje delatnosti?
 2. Da li je preduzetnik vlasnik/zakupac tih sredstava?
 3. Ako Preduzetnik nije vlasnik tih sredstava, ko je?
 4. Ukoliko je Preduzetnik vlasnik sredstava, da li je samostalno finansirao njihovu nabavku ili je Nalogodavac ili njegovo povezano lice finansiralo nabavku te opreme?
 5. Da li Nalogodavac nadoknađuje Preduzetniku troškove zakupa osnovnih sredstava? (strana 37)

Poreski inspektori takođe proveravaju i ovo:

 1. Analizira se ugovor o angažovanju, ili neki drugi dogovor i utvrđuje se ko obezbeđuje opremu ili plaća za troškove opreme. Ukoliko taj teret spada na Nalogodavca, a nije u pitanju specijalna oprema, pada se ovaj kriterijum.
 2. Analizira se komunikacija Nalogodavca i Preduzetnika
 3. Analiziraju se fakture preduzetnika radi provere da li je preduzetnik preneo troškove na Nalogodavca
 4. Analiziraju se ugovori/fakture o zakupu/kupoprodaju, izvodi sa bankovnog računa preduzetnika koji su vezani za nabavku opreme Preduzetnika.
 5. Ukoliko Preduzetnik ne poseduje dokumentaciju u vezi sa vlasništvom ili zakupom, ali dostavi poreskom inspektoru informacije od koga je pribavljao sredstvo ili čije je sredstvo, poreski inspektor može uputiti zahtev da dostavljanje informacija trećim licima. ...sumnja zbog uskraćivanja informacija, odnostno nedostavljanja dokaza od strane poreskog obveznika može biti na štetu poreskog obveznika u postupku utvrđivanja poreske obaveze, kako je bliže opisano u odeljku 3 ovog Uputstva; Zahtevom za dostavljanjem informacija u skladu sa članom 45 ZPPPA.
 6. Na svaki drugi način koji poreski inspektor smatra svrsishodnim u skladu sa pozitivno pravnim propisima Republike Srbije.

# Drugi deo pitanja - Upravljanje procesima rada

Pretpostavlja se da je preduzetnik samostalan ako...

...u slučaju nezavisnih dobavljača, kako je već napomenuto, osnovni cilj angažovanja dobavljača je ispostavljanje određenog rezultata, a ne sam proces rada. (Strana 38.)

...ukolko nadzor Nalogodavca podrazumeva davanje osnovnog naloga u vezi sa naručenim poslom i razumnu kontrolu rezultata ili nadzor nad obavljanjem posla, koji Nalogodavac vrši u meri u kojoj bi to dobri privrednik činio, samostalnost Preduzetnika u odnosu sa Nalogodavcem nije ugrožena. (Strana 39.)

Tipičan primer ovakvog vršenja nadzora koji ne utiče na samostalnost Preduzetnika predstavlja sporadično ili redovno obaveštavanje Nalogodavca o statusu izvršenog posla. (Strana 39.)

Međutim...

Shodno tome, što je veća i ustaljenija uloga Nalogodavca u nadzoru aktivnosti koje Preduzetnik preuzima prilikom izrade rezultata naručenog posla, to je samostalnost Preduzetnika manja. (Strana 38.)

Ako je aktivnost Nalogodavca fokusirana na samo obavljanje aktivnosti i kvalitet takvih aktivnosti, u kom slučaju može ukazivati na nesamostalnost Preduzetnika (Strana 39.)

Preduzetnik pada ovo pitanje ukoliko...

...poslodavac određuje mesto i vreme rada, raspored obaveza, opremu i materijale koje će zaposleni koristiti za rad, prioritete i sl. i nadgleda obavljanje rada zaposlenog.

...ako je predviđen određeni postupak izveštavanja od strane Preduzetnika ili je propisan određeni način postupanja Preduzetnika preilikom obavljanja aktivnosti

Ako Nalogodavac uobičajeno i detaljno nadzire postupanje Preduzetnika (Strana 38.)

# Šta inspektori proveravaju za drugi deo pitanja?

 1. Analizira se komunikacija Nalogodavca i Preduzetnika
 2. Uzima se izjava Preduzetnika, Nalogodavca i trećih lica u skladu sa članom 45 ZPPPA
 3. Na svaki drugi način koji poreski inspektor smatra svrsishodnim u skladu sa pozitivno pravnim propisima Republike Srbije.

# Kriterijum 6 - 70% godišnjih prihoda

Jedan od retkih jasnih kriterijuma bez kreativnih tumačenja.

Definicija kriterijuma

Najmanje 70% od ukupno ostvarenih prihoda preduzetnika ili preduzetnika paušalca u periodu od 12 meseci koji počinje ili se završava u odnosnoj poreskoj godini je ostvareno od jednog nalogodavca ili povezanog lica sa nalogodavcem. (Strana 39.)

Očigledno u svojoj praksi nisu čuli za višegodišnje projekte

Pretpostavka je da nezavisni Preduzetnik aktivnosti iz svoje delatnosti obavlja za veći broj lica, te da prestanak obavljanja aktivnosti za jednog Nalogodavca, neće uticati na prestanak obavljanja delatnosti Preduzetnika. (Strana 39.)

# Šta inspektori proveravaju?

Proveravaju se računi i bankovni izvodi u periodu od 12 meseci, posmatrano od prvog računa ka Nalogodavcu.

# Kriterijum 7* - Poslovni rizik

Budite pažljivi sa ovim kriterijumom jer postoji drugi deo koji nije naveden u definiciji kriterijuma, a zbog koga se pada ceo kriterijum. Ovo je najveća brljotina u celom uputstvu.

Definicija kriterijuma

Preduzetnik ili preduzetnik paušalac obavlja poslove iz delatnosti nalogodavca ili povezanog lica s nalogodavcem, a za tako obavljene poslove njegov ugovor o angažovanju ne sadrži klauzulu po kojoj preduzetnik ili preduzetnik paušalac snosi uobičajeni poslovni rizik za posao isporučen klijentu nalogodavca ili povezanog lica s nalogodavcem, ukoliko takav klijent postoji. (Strana 40.)

Hvala im što nas uče šta je tržište

Lice koje samostalno obavlja delatnost (bilo to pravno lice ili preduzetnik) snosi rizike povezane sa obavljanjem takve delatnosti - od rizika tržišta i profitabilnosti, rizika naplate, do rizika za neizvršenje ili nesaobrazno izvršenje posla klijentu, odnostno postojanje odgovornosti prema klijentu. (Strana 40.)

Preduzetnik pada ovo pitanje ukoliko...

...nedostatak odgovornosti i poslovnog rizika za posao koji je isporučen Nalogodavcu, a potom i klijentu Nalogodavca ukazuje na nesamostalnost Preduzetnika. (Strana 40.)

Sve bi bilo sjajno da se na ovom završilo, međutim pravi problem je nešto što nije deo poslovnog rizika i proizvoljno je izvedeno od strane onih koji su pisali ovaj pravilnik. Sledeći uslov nije vidljiv iz definicije, ali predstavlja drugi faktor zbog koga preduzetnik pada ovaj kriterijum:

Skriveni faktor zbog koga preduzetnik pada ovaj kriterijum

...To je posebno izraženo u slučaju da Preduzetnik obavlja aktivnosti iz delatnosti Nalogodavca, s obzirom na to da se takvo postupanje preduzetnika može posmatrati kao je Preduzetnik deo sistema poslovanja Nalogodavca, što dodatno ugrožava njegovu samostalnost kao nezavisnog dobavljača. (Strana 40.)

Da stvar bude još gora, tj. da ovo bude faktor zbog koga će svako pasti ovaj kriterijum, navodi se sledeće:

Poreski inspektor delatnost Nalogodavca tumači u skladu sa članom 4 zakona o privrednim društvima koji navodi da "društvo ima pretežnu delatnost, koju registruje u skladu sa zakonom o registraciji, a može obavljati i sve druge delatnosti koje nisu zakonom zabranjene nezavisno od toga da li su određene osnivačkim aktom, odnosno statutom". Dakle, prilikom ocene da li Preduzetnik obavlja poslove iz delatnosti Nalogodavca, poreski inspektor uzima u obzir sve delatnosti Nalogodavca koje on obavlja za potrebe ostvarivanja prihoda, a ne isključivo pretežnu registorvanu delatnost. (Strana 40.)

Preduzetnik prolazi ovu tačku ukoliko...

... ne pripada skupu od beskonačno mogućih dodatnih delatnosti Nalogodavca, s obzirom da dodatne delatnosti za DOO nije potrebno posebno registrovati.

Da nije ove brljotine, kriterijum po kome bi se ova tačka prošla je da Nalogodavac ima pravo po ugovoru da odbije krajnji rezultat rada koji nije dovoljnog kvaliteta ili ima greške u krajnjem rezultatu rada.

# Kriterijum 8 - Zabrana pružanja usluga

Definicija kriterijuma

Ugovor o angažovanju preduzetnika ili preduzetnika paušalca sadrži delimičnu ili potpunu zabranu preduzetniku ili preduzetniku paušalcu da pruža usluge po osnovu ugovora sa drugim nalogodavcima, izuzev delimične zabrane koja obuhvata pružanje usluga ograničenom broju direktnih konkurenata nalogodavcu. (Strana 41.)

Preduzetnik prolazi ovu tačku ukoliko...

Ukoliko poreski inspektor utvrdi da se zabrana obavljanja delatnosti Preduzetnika odnosti isključivo na direktne konkurente Nalogodavca, u tom slučaju poreski inspektor utvrđuje da kriterijum 8 nije ispunjen. (Strana 41.)

Direktni konkurenti Nalogodavca moraju biti nabrojani u ugovoru.

Preduzetnik pada ovo pitanje ukoliko...

U svim drugim slučajevima, poreski inspektor će utvrditi da je kriterijum 8 ispunjen. (Strana 41.)

Zbog čega je ovo problem i zašto država u ime zaštite preduzetnika nama sprečava rad za klijente koji imaju ove odrednice u ugovoru? Mi njima prodajemo intelektualne usluge koje će oni imati pravo da zaštite. U modernim i brzim tokovima poslovanja, na tržištu je neohodno osigurati bar neko vreme da profit može da se ostvari od inovacija koje su isporučene. Odrednice o zabrani rada za konkurenciju su obično vremenski ograničene i po zakonu ih je potrebno dodatno platiti da bi imale efekta pred zakonom. Mi stoga možemo samo da profitiramo od ovakvih odrednica, dok je reakcija države da nas penalizuje i zabrani rad pod takvim uslovima. To je samo još jedan pokazatelj da ljudi koji su doneli ovu uredbu nemaju dodirnih tačaka sa modernim IT-om i modernim poslovanjem.

# Kriterijum 9 - 130 dana

Definicija kriterijuma

Preduzetnik ili preduzetnik paušalac obavlja aktivnosti uz naknadu za istog nalogodavca ili za povezano lice s nalogodavcem, neprekidno ili sa prekidima 120 ili više radnih dana u periodu od 12 meseci koji počinje ili se završava u odnosnoj poreskoj godini, pri čemu se obavljanjem aktivnosti u jednom radnom danu smatra obavljanje aktivnosti u bilo kom periodu tokom tog radnog dana između 00 i 24 časa.

Preduzetnik prolazi ovu tačku ukoliko...

 • Radi za Nalogodavca manje od 130 dana godišnje. U radni dan se računa bilo koja aktivnost u okviru jednog dana, makar ona bila i jedan minut.
 • Ukoliko u ugovoru ima definisano trajanje projekta

Faktor zbog kog je moguće pasti kriterijum

...obavljanje aktivnosti za Nalogodavca u dužem periodu može ukazivati na nesamostalnost odnosa, odnosno, na potencijalno postupanje Preduzetnika kao zaposlenog, posebno ukoliko je ugovor o angažovanju zaključen na neodređeni vremenski period. (Strana 42.)

Preduzetnik ne prolazi ovu tačku ako...

Kriterijum 9 će biti ispounjen ukoliko Preduzetnik obavlja aktivnosti uz naknadu za Nalogodavca, neprekidno ili sa prekidima 130 ili više radnih dana u periodu od 12 meseci koji počinje ili se završava u odnosnoj poreskoj godini.

130 ili više radnih dana posmatra se u periodu od 12 meseci koji prethode konkretnom momentu. (Strana 42)

Ovo je pokazatelj da nemaju načina da provere koliko je Preduzetnik radio za Nalogodavca i da zbog toga idu širokim potezima na celo preduzetništvo. Čak i ako neko radi 130 minuta u godini za Nalogodavca, ali tako da ti minuti budu raspoređeni na odvojene dane, pada se kriterijum.

Creative Commons License
Ovaj tekst je licenciran pod Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 Internacionalnom Licencom.

Poslednji put ažurirano: 3/4/2020, 6:40:38 AM